دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمجید   مفیدی شمیرانی

پست الکترونیکی : m-mofidi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه معماری

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1378/07/01

سیدمجید مفیدی شمیرانی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^